Com a experts en Compliance posem en coneixement com afecta la entrada en vigor de la Llei 1/2015 de la Reforma del Codi Penal i el que suposa per els Ajuntaments, per les empreses amb capital públic i forma jurídica privada així, com a les empreses amb qui es relacionen, el reconeixement de la necessitat de la implantació en la organització empresarial sistemes de gestió i prevenció de delictes com a instrument clau per preveure i detectar la comissió de conductes contraries a la llei, i reduir de forma significativa el risc de la comissió d’aquests delictes.

Amb l’objectiu d’obtenir la Certificació a futur, en base a la norma UNE 19601 que respon a aquest nou escenari, a mes de produí altres beneficis a l´empresa, s’introdueix en el dret espanyol la responsabilitat penal de les persones jurídiques; però sobretot dona resposta a la última reforma del Codi penal que indica que les persones jurídiques que hagin implantant models de prevenció de delictes que compleixin amb una sèrie de requisits, poden atenuar i inclús poden arribar a ser eximides, de la seva responsabilitat penal.

Introduir en el Codi Penal el ja famós article 31.bis ha ajudat a crear una cultura d’empresa, de tal manera que tenir un programa de compliment normatiu eficaç, adaptat als riscos específics pot ser una salvaguarda per la pròpia companyia en la que es vegi immersa en un procés Judicial, com es el cas de la Sentència 316/2018, que arriba a senyalar que : “es podia haver evitat un comportament irregular si la empresa hagués comptat amb un programa de compliment normatiu que respongués a les seves necessitats”. El vicepresident del Tribunal Suprem, Angel Juanes, analitza aquesta qüestió i deixa clar en algunes sentencies recents que les empreses “ deuen provar que tenen dissenyat un programa de compliment normatiu a mida i que es eficaç”, i que aquestes mesures no es poden estandarditzar i han de ser un reflex real de la problemàtica molt personalitzada per a cada empresa.

 

La nova Llei de Contractació Pública (2014/23/UE i 2014/24/UE) exigeix a totes les entitats públiques que els licitadors demostrin la implantació de programes eficaços de Compliance amb l’objectiu de prevenir i lluitar contra la corrupció, les activitats delictives i les distorsions de la competència. A més, preveu que aquests programes serviran per evitar, sota determinats requisits, la aplicació de les prohibicions de contractar previstes, que en altre cas operarien de manera automàtica. Aquesta reforma afecta a més a que les empreses que contractin amb les administracions públiques que estaran obligades a Implantar Programes de Compliance a les seves empreses (Directiva 2014/24/UE) en matèria de contractació a curt termini.

Com a experts en Compliance Corporatiu, tenim la responsabilitat de posar en coneixement als Ajuntaments i a les empreses amb que es relacionen, de què es un Sistema de Gestió de Compliance, com afecta en el cas dels Ajuntaments i les empreses amb les que es relacionen, en què consisteix i quins son els seus beneficis.

Per la importància del tema, voldria concretar una visita amb el Departament Jurídic o departament ètic que correspongui, per fer una sessió informativa i personalitzada dels serveis que ofereix Lawyers & Compliance com a experts en Compliance Corporatiu en la Implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance a mida de cada Ajuntament, la Formació i Informació que fem als directius i empleats amb cursos especialitzats i a mida (presencial, on-line, mixtes que son bonificats), la Gestió Externa del Canal de denúncies (Plataforma externa amb les garanties tècniques i jurídiques de confidencialitat), Seguiment i control de la implantació, i un Servei d’un Sistema de Treball per a Compliance basat en la estructura de la norma ISO19600/UNE19601.